OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ
WWW.LIDEA-SEEDS.COM


 

INFORMACJE PRAWNE


 

Wydawca i dyrekcja publikacji

Wydawcą witryny internetowej www.lidea-seeds.com jest firma EURALIS SEMENCES, uproszczona spółka akcyjna o kapitale 46 536 150 euro, z siedzibą główną pod adresem Avenue Gaston Phoebus – 64230 Lescar – France, wpisana do Rejestru Handlu i Spółek miasta Pau pod numerem 423 296 250.


 

Dyrektorem publikacji jest Pierre FLYE SAINTE MARIE.


 

Hosting

Hostem witryny jest firma IKOMOBI, uproszczona spółka akcyjna z kapitałem 178 850 euro, wpisana do Rejestru Handlu i Spółek miasta LILLE pod numerem 514 418 748, z siedzibą pod adresem 340 Avenue de la Marne, Immeuble Europe Tertiaire, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL.


 

Przedmiot

Celem witryny jest przedstawienie firmy LIDEA, powstałej z połączenia działalności spółek EURALIS SEMENCES i ECS (wcześniej CAUSSADE SEMENCES GROUP), specjalizujących się w branży nasion wielu gatunków (kukurydza, słonecznik, rzepak, sorgo, soja, zboża, rośliny paszowe) oraz w branżach pokrewnych: badania, produkcja, przetwórstwo i marketing.


 

Treść

Teksty i media ilustrujące opublikowane artykuły są weryfikowane i redagowane w dobrej wierze. Przed ich publikacją wypowiedzi klientów i opublikowane studia przypadków zostały przedstawione do zatwierdzenia odpowiednim firmom klientów i zainteresowanym osobom.


 

Teksty dostępne na witrynie zostały zredagowane przez pracowników lub członków kadr kierowniczych firm EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES lub ECS. Jeśli jednak jakiekolwiek informacje wydają się niedokładne lub zawierają błędy typograficzne, należy zgłosić to administratorowi witryny.


 

Firma EURALIS SEMENCES nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne informacje lub błędy typograficzne zawarte w treści tej witryny. Ponadto jeśli niektóre części lub funkcje witryny uległy uszkodzeniu lub są niedostępne z powodu problemów technicznych lub innych przyczyn zewnętrznych, firma EURALIS SEMENCES nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności.


 

Obrazy, filmy i elementy graficzne dostępne w witrynie obejmują zdjęcia, zrzuty ekranu i ilustracje. Z zastrzeżeniem praw własności intelektualnej osób trzecich, obrazy te są wyłączną własnością firmy EURALIS SEMENCES.


 

Wykorzystanie jednej lub kilku spośród tych treści wymaga uprzedniej zgody firmy EURALIS SEMENCES i musi być przedmiotem zapytania skierowanego do administratora witryny: seed.marketing@lidea-seeds.com.


 

Prawa własności intelektualnej

Niniejsza witryna jest własnością firmy EURALIS SEMENCES, która jest autorem w rozumieniu ar. L. 111.1 i następnych Kodeksu własności intelektualnej. Fotografie, teksty, slogany, rysunki, obrazy, sekwencje animowane z dźwiękiem lub bez, a także wszystkie dzieła zintegrowane z witryną stanowią własność firmy EURALIS SEMENCES lub osób trzecich, które upoważniły firmę do ich wykorzystywania.


 

Powielanie witryny firmy LIDEA na nośniku papierowym lub komputerowym jest dozwolone pod warunkiem, że jest to ściśle zastrzeżone do prywatnego, niekomercyjnego użytku, z wyłączeniem jakiegokolwiek wykorzystania do celów reklamowych i/lub handlowych i/lub informacyjnych, a ponadto musi być zgodne z postanowieniami art. L122-5 francuskiego Kodeksu własności intelektualnej.


 

Z wyjątkiem powyższych postanowień, jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie lub modyfikowanie w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku całości lub części witryny i/lub jej treści bez uprzedniej zgody firmy EURALIS SEMENCES jest surowo zabronione i stanowi przestępstwo dotyczące naruszenia praw autorskich.


 

Linki hipertekstowe

Zamieszczenie linku hipertekstowego prowadzącego do witryny www.lidea-seeds.com wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy EURALIS SEMENCES. Wszelkie prośby o udzielenie zgody należy kierować do administratora witryny: seed.marketing@lidea-seeds.com.


 

Firma EURALIS SEMENCES nie może być w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności za udostępnianie witryn, do których prowadzą linki hipertekstowe z witryny www.lidea-seeds.com i nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za treści, produkty, usługi itp. dostępne w tych witrynach lub za pośrednictwem tych witryn.

 

 
 

POLITYKA OCHRONY DANYCH


 

Firma EURALIS SEMENCES zobowiązuje się, że gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych, przeprowadzane za pośrednictwem witryny www.lidea-seeds.com, jest zgodne z postanowieniami francuskiej ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych oraz swobód, a także z rozporządzeniem (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


 

Firma EURALIS SEMENCES pełni rolę administratora danych pozyskiwanych za pośrednictwem witryny internetowej www.lidea-seeds.com.


 

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych określa praktyki firmy EURALIS SEMENCES w zakresie ochrony danych osobowych, które mogą być pozyskiwane za pośrednictwem jej witryny internetowej.


 

Aby skorzystać z usług oferowanych podczas nawigacji w witrynie LIDEA, użytkownik zobowiązany jest do podania niektórych danych osobowych.


 

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które umożliwiają jej bezpośrednią lub pośrednią identyfikację. 

 

Identyfikacji osoby fizycznej można dokonać na podstawie nazwiska, imienia, zdjęcia, nagrania wideo, próbki głosu, numeru ubezpieczenia społecznego, numeru pracownika, numeru telefonu itp.


 

Dane firmy (adres pocztowy, numer telefonu centrali lub ogólny kontaktowy adres e-mail typu „firma1@email.fr”) nie stanowią danych osobowych.


 

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe? 

Dane osobowe użytkownika gromadzone są w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty, gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem naszego formularza zapytania o informacje.


 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Firma EURALIS SEMENCES przetwarza dane osobowe w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.


 

Cele te są wymienione w poniższej tabeli i opierają się na następujących podstawach prawnych:


 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Zarządzanie zapytaniami o informacje

Wyrażenie zgody

Zarządzanie wnioskami dotyczącymi praw osób, których dane dotyczą

Wypełnienie obowiązku prawnego

Opracowywanie analiz statystycznych

Wyrażenie zgody

Zarządzanie dostępem i korzystaniem z witryny

Uzasadniony interes 

Weryfikacja i uwierzytelnienie danych osobowych

Uzasadniony interes

Optymalizacja układu i działania witryny

Uzasadniony interes

Zwalczanie oszustw, nadużyć, wirusów i innego złośliwego oprogramowania

Uzasadniony interes

Zarządzanie relacjami witryny z użytkownikami

Uzasadniony interes 

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

Firma EURALIS SEMENCES zobowiązuje się do gromadzenia tylko tych danych, które są ściśle niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów przetwarzania.

EURALIS SEMENCES pozyskuje i prowadzi przetwarzanie danych osobowych należących do następujących kategorii:


 

Dane identyfikacyjne: nazwisko, imię, adres e-mail


 

Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?

Firma EURALIS SEMENCES przechowuje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych.


 

Kategoria danych

Okres przechowywania

Dane identyfikacyjne 

1 rok 

Kim są odbiorcy danych osobowych?

Odbiorcami całości lub części tych danych są:

odpowiedni pracownicy następujących działów: IT, marketingu, komunikacji, operacji i/lub sprzedaży firm EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES oraz ECS;

IKOMOBI;

podwykonawcy lub podmioty stowarzyszone firm EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES i ECS, których dostęp do danych jest niezbędny do wykonania powierzonych im czynności.


 

Jakie bezpieczeństwo danych zapewniamy? 

Firma EURALIS SEMENCES wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zachowania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych użytkownika. 

 

Środki te mają na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem.


 

Jakie są prawa użytkownika? 

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia wykorzystywania i przeniesienia swoich danych osobowych. 

 

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych praw, zalecamy zapoznanie się z treścią stosownej sekcji witryny internetowej francuskiej Krajowej Komisji ds. Technologii Informatycznych i Swobód Obywatelskich (CNIL) -> https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles.

Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z uzasadnionych powodów.

 

Gdy przetwarzanie danych użytkownika odbywa się na podstawie zgody, użytkownik ma możliwość jej cofnięcia w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 

Z praw tych można skorzystać:


 

wypełniając ten formularz online

wysyłając wiadomość pocztą e-mail na adres: privacy@lidea-seeds.com

przesyłając list pocztą zwykłą na następujący adres:

Euralis Semences SAS – Délégué à la Protection des Données

Domaine de Sandreau

31700 Mondonville – Francja

Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone tak szybko, jak tylko będzie to możliwe i zgodnie z obowiązującym prawem. W tym celu firma EURALIS SEMENCES może poprosić o przedstawienie dowodu tożsamości. Aby uzyskać pomoc w zakresie realizacji wniosku, użytkownik może skorzystać z generatora poczty udostępnianego przez francuską Krajową Komisję ds. Technologii Informatycznych i Swobód Obywatelskich (CNIL) pod następującym adresem: https://www.cnil.fr/fr/modeles/courrier


 

Jeżeli użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza jego prawa, ma on możliwość wniesienia skargi do francuskiej Krajowej Komisji ds. Technologii Informatycznych i Swobód Obywatelskich pod adresem:

CNIL

3 Place de Fontenoy

75334 PARIS CEDEX 07

Tel.: 01 53 73 22 22

www.cnil.fr 

Firma EURALIS SEMENCES może regularnie modyfikować niniejszą politykę ochrony danych osobowych.


 

W takim przypadku użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich istotnych zmianach za pomocą komunikatu w witrynie internetowej, zachęcającego do zapoznania się z zaktualizowaną polityką, oraz za pomocą innych odpowiednich środków.


 

Ostatnia modyfikacja: [DATE DE LA MISE EN LIGNE DU DOCUMENT]


 

  

POLITYKA DOTYCZĄCA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIE


 

Podczas przeglądania witryny firmy LIDEA na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie użytkownika mogą być umieszczane pliki cookie. Niektóre części lub funkcje witryny mogą być niedostępne bez akceptacji plików cookie przez użytkownika.


 

Co to są pliki cookie?

Plik cookie to plik tekstowy, który może zostać zapisany w wydzielonym miejscu na twardym dysku terminala użytkownika podczas korzystania z usługi online za pomocą oprogramowania przeglądarki.


 

Pliki cookie umożliwiają witrynie internetowej rozpoznanie użytkownika, utrzymanie jego sesji, zapamiętywanie jego preferencji, a tym samym zapewnienie użytkownikowi dodatkowej usługi w postaci poprawy komfortu przeglądania, zabezpieczenie połączenia lub dostosowanie zawartości witryny do zainteresowań użytkownika.


 

Do czego służą pliki cookie wykorzystywane przez firmę EURALIS SEMENCES?

W praktyce wykorzystujemy pliki cookie w następujących celach:


 

Pliki cookie absolutnie konieczne

Są one niezbędne do prawidłowego działania witryny i nie można ich dezaktywować. Są opracowywane w celu zaspokojenia krytycznych potrzeb w zakresie usług. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.


 

Pliki cookie wykorzystywane do pomiaru liczby odwiedzających

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi pomiaru i analizy oglądalności oferowanej przez Google Inc. Te pliki cookie służą do tworzenia statystyk ruchu i wykrywania problemów z nawigacją w celu monitorowania i poprawy jakości proponowanych usług.

Użytkownik ma możliwość odmowy ich instalacji na swoim terminalu poprzez opcję „Akceptuj/Odrzucaj pliki cookie”.


 

Pliki cookie stron trzecich 

Przyciski udostępniania umożliwiają udostępnianie w sieciach społecznościowych treści pochodzących z witryny www.lidea-seeds.com innym użytkownikom tych sieci. W przypadku korzystania z tych przycisków udostępniania na urządzeniu mogą zostać zainstalowane pliki cookie innych firm.


 

Podczas nawigacji w witrynie internetowej www.lidea-seeds.com lub jakiejkolwiek innej witrynie użytkownik może otrzymać treści reklamowe opracowane na podstawie swoich przyzwyczajeń dotyczących nawigacji oraz obszarów zainteresowań. Używamy plików cookie i technologii śledzenia, aby wyświetlać te treści reklamowe w naszej witrynie internetowej, a także w witrynach naszych partnerów i w mediach społecznościowych.


 

Firma EURALIS SEMENCES nie sprawuje żadnej kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za te pliki cookie oraz wykorzystanie danych zebranych za ich pośrednictwem w zakresie, w jakim pochodzą one ze stron osób trzecich.


 

Aby zrozumieć cele korzystania z informacji dotyczących nawigacji, które mogą być pozyskiwane za pomocą tych przycisków i modułów, zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony danych osobowych, dotyczącą każdego z tych serwisów:


 

Facebook:

https://fr-fr.facebook.com/policy.php


 

Twitter:

https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not-track


 

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


 

Jaki jest okres przechowywania plików cookie? 

Zgodnie z przepisami francuskiej Krajowej Komisji ds. Technologii Informatycznych i Swobód Obywatelskich (CNIL) okres przechowywania plików cookie zapisywanych na terminalu użytkownika jest ograniczony do trzynastu (13) miesięcy.


 

Po upływie tego terminu wymagana będzie zgoda użytkownika na umieszczanie nowych plików cookie na jego urządzeniu.


 

Jak zarządzać plikami cookie?

Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować i zmienić preferencje dotyczące plików cookie, użytkownik może skorzystać z menu pomocy swojej przeglądarki:


 

W przypadku przeglądarki Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies


 

W przypadku przeglądarki Safari:

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html


 

W przypadku przeglądarki Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647


 

W przypadku przeglądarki Firefox:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies


 

W przypadku przeglądarki Opera:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


 

Jeśli użytkownik używa innej przeglądarki niż wymienione powyżej, zalecamy przeprowadzenie wyszukiwania w Google przy użyciu takich haseł, jak „zarządzanie plikami cookie”, wpisując następnie nazwę przeglądarki.


 

W przypadku trudności zapraszamy do zapoznania się z sekcją „Pliki cookie: narzędzia zarządzania” w witrynie internetowej francuskiej Krajowej Komisji ds. Technologii Informatycznych i Swobód Obywatelskich (CNIL): https://www.cnil.fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser/#5554


 

Są tam dostępne dodatkowe przydatne informacje na temat plików cookie oraz sposobów ich blokowania w zależności od rodzaju używanej przeglądarki.


 

Jeśli użytkownik odrzuci lub usunie pliki cookie, powiązane z nimi funkcje witryny internetowej mogą być niedostępne, a jej zwykłe działanie może zostać zakłócone.


 

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, zachęcamy do odwiedzenia witryny Youronlinechoices pod następującym adresem: https://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/