facebook pixel 1 facebook pixel 2

Integrowana produkcja kukurydzy

W obliczu kolejnego sezonu uprawnego, rolnicy stają przed wyzwaniem opłacalności produkcji. Szukają zarówno oszczędności i opłacalności swoich upraw, w tym kukurydzy. 

Optymalizacja Produkcji Kukurydzy: Wprowadzenie do Integrowanej Produkcji Roślin

Integrowana produkcja roślin wyłania się jako kluczowa strategia w ramach nowej wspólnej polityki rolnej. Obiecując nie tylko oszczędności, ale i lepsze praktyki rolnicze. Przyjrzyjmy się temu, jak integrowana produkcja roślin wpłynie na sposób i efektywność uprawy kukurydzy.

Ekoschemat Integrowanej Produkcji Roślin: Co To Jest?

Integrowana Produkcja roślin to jeden z Ekoschematów nowej Wspólnej Polityki Rolnej (CAP). Wymaga on prowadzenia produkcji w sposób zintegrowany, zgodny z zasadami Integrowanej Produkcji Roślin, która wymaga większej i bardziej szczegółowej obserwacji upraw oraz ewidencji swoich działań na polu. Szczególną uwagę nowa Wspólna Polityka Rolna przykłada do stosowania wszelkich środków produkcji, czyli m. in. nawożenia, środków ochrony roślin czy materiału siewnego. Każda z decyzji podjętych w zakresie ich stosowania powinna być podyktowana konkretnymi czynnikami klimatyczno-glebowymi lub stanem plantacji czy sytuacją obserwowaną na Naszym polu. Rolnicy są zachęcani do dokładnego notowania swoich obserwacji, co stanowi podstawę ekoschematu. Warto zaznaczyć, że za prowadzenie upraw zgodnie z integrowaną produkcją roślin rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości około 292 euro na hektar.

Krok Pierwszy: Szkolenie i Certyfikacja

Podstawą do skorzystania z ekoschematu jest przejście szkolenia z zakresu prowadzenia integrowanej produkcji roślin. Takie szkolenie znajduje się w ofercie podmiotów, jak m. in. państwowe i prywatne Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Po szkoleniu, rolnicy powinni wybrać jednostkę certyfikującą, której zadaniem będzie nadzór nad prawidłowym prowadzeniem Integrowanej Produkcji Roślin. Aktualnie w skali całego kraju możemy skorzystać z usług 11 jednostek certyfikujących (tabela). Następnie należy zapoznać się z jej metodyką Integrowanej Produkcji dla kukurydzy, dostępną na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Warto pamiętać, że wymagane jest zgłoszenie uprawy na minimum 30 dni przed siewem, a następnie przystosowanie praktyk uprawowych do wymogów metodyki.

Prowadzenie Notatnika Integrowanej Produkcji

Jednym z najważniejszy punktów i zasad zawartych w Metodyce jest prowadzenie Notatnika Integrowanej Produkcji. To w nim prowadzimy ewidencję pól wchodzących w prowadzenie Integrowanej Produkcji Roślin w naszym gospodarstwie. Prowadzimy tam ewidencję wszystkich zabiegów polowych, dokumentujemy zakupy oraz wykorzystanie środków produkcji takich jak: materiał siewny, nawozy czy środki ochrony roślin oraz, co najważniejsze i wyróżniające IP, zapisujemy swoje obserwacje dotyczące żerowania szkodników, występowania chwastów, odnotowujemy wyniki badań gleby na zawartość azotu mineralnego (co najmniej co 4 lata) czy innych podstawowych makroskładników. W notatniku dokumentujemy również zakup i wykorzystanie narzędzi monitoringowych, takich jak lampy świetlne, pułapki na owady czy tablice lepowe oraz spełnienie wymogów higieniczno-sanitarnych.

Zaawansowane Praktyki Uprawy Kukurydzy

Oprócz wspomnianych wymogów dotyczących prowadzenia notatnika, takich jak dokumentowanie zakupu nasion, środków ochrony roślin oraz nawozów, a także przeprowadzenie badań gleby co najmniej co cztery lata konieczne jest również, aby rolnicy zwracali uwagę na zasady płodozmianu, aby uniknąć chorób kukurydzy takich jak fuzarium, które łatwo przenoszą się na kukurydzę z innych upraw i są mocno związane z następstwem roślin.

Monitoring i Dokumentacja

Integralną częścią integrowanej produkcji jest również wspomniany już monitoring obecności szkodników, dla którego mogą być wykorzystywane pułapki świetlne czy tablice lepowe. Dokumentacja tej aktywności pozwala na wczesne reagowanie na potencjalne zagrożenia dla uprawy, zwiększając tym samym szanse na zdrowy, jakościowy i wysoki plon.

W dokumentacji wykorzystania narzędzi swoje obserwacje żerowania powinniśmy odnieść do progów ekonomicznej szkodliwości (tabela), a wykorzystanie narzędzi udokumentować fakturami zakupu.

Wszelkie zapisy w Notatniku Integrowanej Produkcji powinny być podkreśleniem zasadności przeprowadzania zabiegów ochrony roślin (wykorzystanie herbicydów, fungicydów i insektycydów oraz środków biologicznej ochrony roślin). Ponadto tabela wymagań obligatoryjnych w metodyce Integrowanej Produkcji wyjaśnia, że w ramach monitorowania obecności chorób kukurydzy (takich jak: zgorzel siewek, drobna plamistość liści, żółta plamistość liści, rdza kukurydzy, fuzarioza kolb oraz zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi) powinniśmy przeprowadzić obserwację uprawy 2 razy w miesiącu, natomiast w przypadku monitoringu występowania szkodników (m.in. drutowce, pędraki, rolnice, ploniarka zbożówka, mszyce, omacnica prosowianka czy stonka kukurydziana) obserwację powinniśmy przeprowadzać minimum 1 raz w tygodniu.

szkodniki i ich próg szkodliwości w kukurydzy


Zaawansowane Aspekty Nawożenia i Ochrony Roślin

Dokumentacji i stosowaniu w sposób zrównoważony podlega również nawożenie kukurydzy. Jest to oczywiście kluczowy czynniki w produkcji wysokiego i dobrej jakości plonu ziarna czy kiszonki, jednak aby go udokumentować i udowodnić jego zasadność należy kierować się potrzebami pokarmowymi kukurydzy oraz zawartością składników pokarmowych w glebie. Pierwszą czynnością w kierunku wyznaczenia potrzeb będzie przeprowadzenie przed sezonem wegetacyjnym badań gleby na zawartość azotu mineralnego oraz tzw. Makroskładników podstawowych (fosfor, potas, magnez, pH), które powinniśmy przeprowadzić co najmniej raz na 4 lata. Kolejną decyzją jest wyznaczenie optymalnego i oczekiwanego plonu ziarna lub kiszonki, a po uwzględnieniu jej zapotrzebowania jednostkowego (tabela) wyliczenie jej zapotrzebowania na kolejne składniki pokarmowe w nawozach naturalnych, organicznych i mineralnych. Poza opisanymi regulacjami należy pamiętać o obowiązujących nas wymogach dotyczących nawożenia azotem zapisanych w tzw. Dyrektywie azotanowej.

Stosowanie Środków Ochrony Roślin

W kontekście środków ochrony roślin, integrowana produkcja wymaga nie tylko standardowej rejestracji i dokumentacji użytych substancji, ale także wprowadzenia innowacji, takich jak stosowanie środków biologicznych. Kluczem jest tu udokumentowanie monitoringu naszej uprawy na obecność chorób i szkodników, wspomniane już we wcześniejszym rozdziale. Warto pamiętać o tym, że w trakcie sezonu wegetacyjnego w ochronie kukurydzy przynajmniej raz powinniśmy skorzystać z niechemicznej metody ochrony roślin. W tym przypadku możemy skorzystać z biologicznej ochrony fungicydowej, ochrony insektycydowej przeciw omacnicy prosowiance np. Za pomocą zawieszek z kruszynkiem lub mechanicznego zwalczania chwastów przed skorzystaniem z chemicznej ochrony herbicydowej.

Mimo to lista środków ochrony roślin w uprawie kukurydzy w Integrowanej Produkcji Roślin nie różni się od rejestru środków ochrony roślin dla konwencjonalnej uprawy kukurydzy. Możemy skorzystać zatem z około 200 środków herbicydowych, 32 fungicydów oraz 22 insektycydów, a także dwóch środków biologicznych.

Wybór Materiału Siewnego

Jednym z budzących największe wątpliwości wyborów jest decyzja o wyborze materiału siewnego. W tym miejscu należy podkreślić, że jednym jasno określonym wymaganiem jest obowiązek wykorzystywania kwalifikowanego materiału siewnego w Integrowanej Produkcji Kukurydzy.

Pozostałe zapisy Metodyki IP w tym zakresie mówią o istotnych kwestiach takich jak dopasowanie wczesności odmiany do regionu uprawy, odporości odmian na występujące w uprawie kukurydzy choroby takie jak fuzariozy czy głownia kukurydzy oraz niska podatność na żerowanie szkodników takich jak choćby omacnica prosowianka. Przepisy mówiące o doborze odmiany wspominają o dobrych źródłach wiedzy na ich temat jakimi są Krajowy Rejestr Odmian czy oficjalne wyniki doświadczeń porejestrowych (PDO). Warto w tym miejscu jednak podkreślić, że obecność odmiany w Krajowy Rejestrze nie jest warunkiem koniecznym do jej wykorzystania w Integrowanej Produkcji Roślin. Możemy w tym wypadku kierować się również dobrymi wynikami plonowania odmian w danym regionie w oficjalnych doświadczeniach oraz deklarowanymi przez hodowców wysokimi cechami odpornościowymi na choroby.

Zachęcamy w tym miejscu do skorzystania z oferty odmianowej LIDEA. Jako hodowca kukurydzy co roku rejestrujemy kilka nowych odmian w Krajowym Rejestrze, a odmiany które nie są zarejestrowane w Polsce równie często notują doskonałe wyniki plonowania w oficjalnych doświadczeniach porejestrowych oraz rozpoznawczych COBORU. 

Dostęp do Specjalistycznej Wiedzy i Zasobów

Podkreślenie wartości dostępu do zasobów takich jak karty produktowe odmian kukurydzy, które oferują szczegółowe informacje na temat odporności roślin na choroby, jest nieocenione. Te dane pomagają w dokonaniu świadomego wyboru odmiany, która najlepiej sprawdzi się w danych warunkach uprawowych i zapewni optymalne warunki dla realizacji integrowanej produkcji roślin. W celu zapoznania się z Naszą ofertą kierowaną do Państwa zachęcamy do kontaktu z Naszymi przedstawicielami handlowymi, którzy najlepiej znają naszą ofertę produktową i chętnie doradzą Państwu najlepszy wybór pod kątem Integrowanej Produkcji Roślin.

Podsumowanie

Integrowana produkcja roślin w uprawie kukurydzy oferuje kompleksowe podejście do zarządzania uprawami, które kładzie nacisk na zrównoważone metody pracy i uprawy, pozwalając zachować najwyższy potencjał plonowania. Przez odpowiednie szkolenie, certyfikację, dokładne planowanie nawożenia, stosowanie środków ochrony roślin, a także świadomy wybór materiału siewnego, rolnicy mogą nie tylko zwiększyć opłacalność swoich upraw, ale również przyczynić się do ochrony środowiska i dobrego zarządzania swoimi polami w dłuższej perspektywie czasowej.

Zachęcamy do dalszego zgłębiania wiedzy na temat integrowanej produkcji roślin, korzystając z dostępnych zasobów i porad ekspertów. Pamiętajcie, że dzielenie się wiedzą i doświadczeniami przez subskrybowanie kanałów edukacyjnych i udzielanie się w społecznościach rolniczych jest kluczem do wspólnego rozwoju i osiągnięcia sukcesu w rolnictwie.

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do dalszego poznawania tematu integrowanej produkcji roślin oraz do skorzystania z dostępnych źródeł wiedzy, aby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność i dbałość o Wasze uprawy kukurydzy.