facebook pixel 1 facebook pixel 2

Regulamin konkursu

Facebook

Regulamin konkursu – „Dzień dziecka jest dla każdego” 

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Dzień dziecka jest dla każdego”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Lidea Poland sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, 60-449 Poznań.

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Lidea Poland sp. z o.o., Hodowca nasion i Organizator konkursu. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na facebookowym portalu społecznościowym Lidea Seeds Polska. 

5. Konkurs polega na wstawieniu w komentarzu zdjęcia rzepaku z pola i uzyskaniu największej ilości like’ów. Pod uwagę będą brane osoby, które spełnią następujące warunki: 

- wstawią ładne zdjęcie pola rzepaku,

- umieszczą zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym, 

- zdobędą największą ilość like’ów pod zdjęciem, 

6. Zakończenie konkursu ma miejsce 06.06.2024 o godzinie 12:00. 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

b) nie jest pracownikiem Lidea Poland sp. z o.o. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. §

§3 NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie jest deszczomierz.

B) Na facebookowym portalu społecznościowym wygrywa 3 (trzech) Uczestników. Jeden Uczestnik może brać udział tylko z jednym zdjęciem. 

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest trzech Uczestników, którzy w czasie trwania konkursu zrealizują założenia z §1, pkt. 5 oraz ich odpowiedzi zostaną wybrane przez komisję konkursową. 

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien podać dane osobowe i adresowe oraz numer telefonu.

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy Konkursu na koszt firmy Lidea Poland sp. z o.o., na adres wskazany przez Zwycięzcę, w ciągu 7 dni roboczych od przesłania danych przez Zwycięzcę. 

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Lidea Poland sp. z o.o. 

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nimi związany. 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, numeru tel. kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania na fanpage firmy https://www.facebook.com/LideaSeedsPolska